بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

خانه بالا که مربوط به سال ۱۹۳۹ میباشد توسط چند ارشیتکت و هنرمند بازسازی شده است. این خانه که به یک ویرانه مبدل گشته بود از عناصر دریایی الهام گرفته و بازسازی ان صورت گرفت. به گزارش مجله تصویری کارا۳۶۵ درون خانه که حالت های سنتی و قدیمی داشت را تبدیل به حالت مدرن و جدید کرده است. ساخت اتاقک شیشه ایی در بالای پشت بام از جمله این باز سازی ها میباشد. کارا۳۶۵

ارشیتکت:  DPAI Architecture

نام پروژه : Hambly House

 

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا

بازسازی خانه ایی ویران شده در کانادا